Слідкуйте за нами: rss twitter

Radymo.com - полезные советы на разные темы

Полезные советы, лунный календарь и восточный гороскоп
Radymo.com » 2012 » Січень » 12 » Порада: Правильне харчування

Порада: Правильне харчування

Інші Сімейні поради


Обмін ре­чо­вин являє со­бою ос­но­ву життєдіяльності і є найважливішою специфічною озна­кою живої матерії. Зав­дя­ки про­це­сам обміну ре­чо­вин відбувається пе­ре­бу­до­ва вступників хар­чо­вих ре­чо­вин в спо­лу­ки, характерні для да­но­го організму і ви­ко­рис­то­ву­ють­ся як будівельний і енер­ге­тич­ний матеріал.

І про­цес трав­лен­ня, і ви­ве­ден­ня з організму за­лиш­ко­вих продуктів і шлаків відносяться до постійного для лю­ди­ни обміну ре­чо­вин. У цьо­му процесі бе­руть участь всі сис­те­ми людсь­ко­го організму, у то­му числі і цент­раль­на, і ве­ге­та­тив­на нер­во­ва сис­те­ми.

За­галь­не по­ру­шен­ня обміну ре­чо­вин проявляється зру­шен­ня­ми в ос­нов­но­му обміні; од­ним з наслідків та­ко­го по­ру­шен­ня є на­ко­пи­чен­ня надмірних продуктів метаболізму. Ожиріння - при­клад та­ко­го зру­шен­ня в процесі обміну.

В основі ожиріння зна­хо­дить­ся та­ка ситуація, при якій про­це­си утво­рен­ня жи­ру з по­жив­них ре­чо­вин пе­ре­ва­жа­ють над про­дук­та­ми йо­го роз­па­ду. Найчастіше, як ствер­джу­ють фахівці-ме­ди­ки, ожиріння викликається сис­те­ма­тич­ним переїданням або не­пра­виль­ним хар­чу­ван­ням.

Замість натуральної гарної їжі лю­ди, що жи­вуть у місті, по­чи­на­ють вжи­ва­ти в їжу різні про­дук­ти з кон­сер­ван­та­ми, аро­ма­тич­ни­ми і біологічними до­бав­ка­ми, які спри­я­ють по­ру­шен­ню обміну ре­чо­вин.

В останні ро­ки ожиріння ста­ло ве­ли­чез­ною про­бле­мою для цивілізованого світу, особ­ли­во для жителів мегаполісів, де час­то йдуть в їжу гам­бур­ге­ри, хот-до­ги та інші різні сандвічі і бу­тер­бро­ди, вик­люч­но шкідливі для здо­ров'я.

У сільських жителів, які досі пе­ре­ку­шу­ють відварною кар­топ­лею, помідорами і огірками, за­хво­рю­вань, пов'яза­них з ожирінням і йо­го наслідками, у ба­га­то разів мен­ше. Це в чер­го­вий раз до­во­дить, що людині слід праг­ну­ти бу­ти ближ­че до при­ро­ди, її дарів, на­ту­раль­них продуктів.

У Японії, де, не­зва­жа­ю­чи на те, що європейська кух­ня по­сту­по­во вхо­дить у по­бут лю­дей, ду­же не­га­тив­но став­лять­ся до жирної, важкої їжі, до переїдання на ніч, до продуктів швид­ко­го хар­чу­ван­ня.

В да­ний час фахівцями підраховано, що існує більше тисячі різних хар­чо­вих до­ба­вок в що­ден­ний раціон су­час­но­го жи­те­ля Землі. Більша час­ти­на цих син­те­тич­них до­ба­вок не тільки не ко­рис­на, але і впливає на організм будь-якої лю­ди­ни, сприяє на­ко­пи­чен­ню токсинів в організмі.

До речі, тре­ба відзначити, що в більшості випадків до­бав­ки вво­дять­ся в ті про­дук­ти, які в них зовсім не по­тре­бу­ють, на­прик­лад, ре­чо­ви­ни, відбілюючі ба­тон або до­да­ю­чи фар­би в кон­сер­во­ва­ний зе­ле­ний го­ро­шок.

Також читайте:
[Сексуальні та інтимні поради]
Совет: Возвращаем своего мужчину
[Поради щодо працевлаштування]
Совет: Сидя за компьютером, отвлекайтесь
[Сексуальні та інтимні поради]
Совет: Мужчина и женщина на диете


Переглядів: 11285 / Дата: 23.02.2018
Коментарів: 0
Всього коментарів: 0
Тільки зареєстровані користувачі можуть додавати коментарі.
[ Реєстрація | Login ]
загрузка...