Слідкуйте за нами: rss twitter

Radymo.com - полезные советы на разные темы

Полезные советы, лунный календарь и восточный гороскоп
Radymo.com » 2013 » Квітень » 28 » Різноманітне харчування малюків

Різноманітне харчування малюків

Інші Сімейні поради

Замість вітамінів - різноманітне харчування?

За­до­воль­ни­ти по­тре­би зрос­та­ю­чих малюків у всіх ос­нов­них вітамінах, мінеральних ре­чо­ви­нах, мікроелементах тільки за ра­ху­нок їжі важ­ко.

Для цьо­го потрібно, щоб ко­жен день в раціоні ма­лень­ко­го зна­чи­ли­ся різноманітні гру­пи продуктів в потрібних кількостях, щоб ні від од­но­го з них він не відмовлявся і їв з апе­ти­том.

Чи мож­ли­во це?

Ось при­клад: щоб за­без­пе­чи­ти організм ма­лю­ка кальцієм, він по­ви­нен от­ри­му­ва­ти 800 мг цьо­го еле­мен­та ко­жен день. Це при­близ­но 4 склян­ки мо­ло­ка, 40-50 г тво­ро­гу, 50-80 г си­ру. Хто з батьків мо­же бу­ти впев­не­ний, що ма­люк набирає та­ку кількість?

А вітамінно-мінеральна кап­су­ла містить пев­ну «порцію» ко­рис­них елементів, і во­на відповідає по­тре­бам організму дітей різного віку.

Не­зва­жа­ю­чи на те що вітаміни, мінеральні ре­чо­ви­ни і мікроелементи так потрібні на­шо­му організму, він не виробляє їх сам і не зберігає.

Ви­ня­ток ста­нов­лять тільки жиророзчинні вітаміни А, D, Е і В12, але й цих «запасів» вистачає на 2-6 тижнів, а вітамін В12 взагалі зберігається 4-10 днів.

Аптечні вітаміни - це фор­ма, яка об'єднує різні еле­мен­ти ра­зом. Скла­да­ють­ся ж «вітамінки» з на­ту­раль­них компонентів: на­прик­лад, вітамін Р от­ри­му­ють з чорноплідної го­ро­би­ни або шкірки цит­ру­со­вих, а вітаміни В2 і В12 ви­роб­ля­ють мікроорганізми, на­прик­лад дріжджові гриб­ки.

Мож­на ла­го­ди­ти по­ла­ма­ну сис­те­му, а мож­на не до­во­ди­ти її до по­лом­ки. Вітамінно-мінеральні ком­плек­си створені для то­го, щоб ди­ти­на не хворіла.

У важкі ча­си во­ни до­по­мо­жуть організму спра­ви­ти­ся з на­пас­тю, але самої про­бле­ми мог­ло б не бу­ти.

На­прик­лад, для ро­бо­ти сли­зо­вих обо­ло­нок необхідні вітаміни А, В і цинк. Їх брак з ча­сом мо­же при­звес­ти до то­го, що слизові пе­ре­ста­нуть справ­ля­ти­ся зі своєю рол­лю за­хис­ниць. Цією ситуацією «ско­рис­та­ють­ся» шкідливі бактерії і віруси, і ма­лю­ки по­чнуть частіше хворіти ГРЗ.

Хар­чу­ван­ня малюків зав­ж­ди до­пов­ню­ва­ло­ся яки­мись еле­мен­та­ми: зга­дай­те риб'ячий жир, яким поїли і нас. Тільки спи­сок цих елементів змінюється від десятиліття до десятиліття.

Як вже бу­ло ска­за­но, на­ше хар­чу­ван­ня, сам спосіб жит­тя, екологія відрізняються від то­го, що бу­ло 30-40 років то­му, і, на жаль, не в кра­щу сто­ро­ну. Вітаміни, мінеральні ре­чо­ви­ни і мікроелементи мо­жуть до­по­мог­ти нам упо­ра­ти­ся з про­бле­ма­ми на­шо­го ча­су. Як ви розумієте, ця до­по­мо­га особ­ли­во потрібна ма­лю­кам, чий організм ще тільки формується.

Ре­зуль­та­ти на­уко­вих досліджень по­ка­за­ли, що діти, які вжи­ва­ють вітамінно-мінеральні ком­плек­си, ма­ють кращі по­каз­ни­ки здо­ров'я, ніж їх однолітки, які не одер­жу­ють такої підтримки.

Також читайте:
[Медичні поради]
Совет: Помоги себе сам
[Цікаві поради]
Совет: Будьте счастливы !
[Медичні поради]
Совет: Измерение пульса


Переглядів: 1857 / Дата: 23.02.2018
Коментарів: 0
Всього коментарів: 0
Тільки зареєстровані користувачі можуть додавати коментарі.
[ Реєстрація | Login ]
загрузка...