phone вибачте за незручності mailМісячний календар
menu

12:05
Після вакцинації проти COVID-19 - що слід знати про нагляд
В Ук­ра­їні де­сят­ки ти­сяч лю­дей щод­ня щеп­лять­ся про­ти COVID-19. Хтось ро­бить це впер­ше, а хтось вже за­вер­шив вак­ци­на­цію.

МОЗ у сво­єму Telegram-ка­на­лі дає по­ра­ди, на що тре­ба звер­та­ти ува­гу піс­ля щеп­лення, які ре­ак­ції ор­га­ніз­му є нор­маль­ни­ми, а піс­ля яких слід не­гай­но звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря.

Ще у цен­трі вак­ци­на­ції вас по­пе­ре­дять, що піс­ля щеп­лення ор­га­нізм мо­же ре­агу­ва­ти на вак­ци­ну. Це нор­маль­но, ос­кіль­ки в цей мо­мент ваш ор­га­нізм ви­бу­до­вує за­хист від ві­ру­су.

Ось пе­ре­лік мож­ли­вих ре­ак­цій:
 • - почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції,
 • - лихоманка чи озноб,
 • - головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі,
 • - збільшені лімфатичні вузли,
 • - нудота,
 • - втомлюваність,
 • - безсоння,
 • - запаморочення.

Заз­ви­чай та­кі ре­ак­ції ми­на­ють за кіль­ка днів, од­нак вам слід сте­жи­ти за тим, як ре­агує ваш ор­га­нізм на щеп­лення, і в ра­зі пот­ре­би кон­суль­ту­ва­ти­ся з сі­мей­ним лі­ка­рем. Не зби­вай­те не­ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру і в жод­но­му ра­зі не на­ма­гай­тесь са­мос­тій­но «лі­ку­ва­тись» ан­ти­бі­оти­ка­ми.

Ін­ший ри­зик при щеп­ленні — алер­гічні ре­ак­ції. Та­кі ви­пад­ки ду­же рід­кісні і заз­ви­чай ви­ни­ка­ють в пер­ші се­кун­ди чи хви­ли­ни піс­ля вак­ци­на­ції. Са­ме то­му ме­ди­ки про­сять за­че­ка­ти 15–30 хви­лин, щоб у ра­зі пот­ре­би вам на­да­ли тер­мі­но­ву до­по­мо­гу.

Слід не­гай­но по­ві­до­ми­ти сі­мей­но­го лі­ка­ря, або звер­ну­ти­ся до ме­дич­но­го зак­ла­ду, як­що у вас піс­ля щеп­лення ви­ник­ли та­кі сим­пто­ми:
 • - судоми,
 • - втрата свідомості,
 • - блювання,
 • - висип на тілі,
 • - сильний біль,
 • - температура понад 38°C,
 • - сплутаність мови.

Ці сим­пто­ми мо­жуть бу­ти оз­на­ка­ми ін­шо­го зах­во­рю­ван­ня, яке збіг­ло­ся в ча­сі з вак­ци­на­ці­єю і пот­ре­бує сво­єчас­но­го лі­ку­ван­ня.
Категорія: Медичні поради | Переглядів: 63 | Додав: adminA | Теги: після вакцинації проти COVID-19, нагляд | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]